top of page

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ (Terms and Conditions)

การใช้บริการของเฟอไลน์ ฟิวเจอร์ แล็บและช่องทางการให้บริการของเฟอไลน์ ฟิวเจอร์ แล็บ

เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และช่องทางบริการอื่น เช่น เว็บเพจต่าง ๆ การติดต่อผ่าน Messaging Apps หรือช่องทางการให้บริการอื่นใด (รวมเรียกว่า “ช่องทางการให้บริการ”) ของบริษัท เฟอไลน์ ฟิวเจอร์ แล็บ จำกัดและบริษัทในเครือ (“เฟอไลน์ ฟิวเจอร์ แล็บ” หรือ “บริษัท“) เฟอไลน์ ฟิวเจอร์ แล็บเป็นเจ้าของและผู้ดูแลช่องทางการให้บริการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการให้บริการ รวมถึงเป็นแหล่งรวบรวม เผยแพร่ข้อมูลด้านต่าง ๆ ของเฟอไลน์ ฟิวเจอร์ แล็บ อีกทั้งยังเป็นการอำนวยความสะดวกแก่คุณในการใช้บริการ รวมถึงใช้งานผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของเฟอไลน์ ฟิวเจอร์ แล็บด้วย

การใช้ช่องทางการให้บริการของเฟอไลน์ ฟิวเจอร์ แล็บ อยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าคุณตกลงยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ การใช้ช่องทางการให้บริการของเฟอไลน์ ฟิวเจอร์ แล็บของคุณ ย่อมก่อให้เกิดความผูกพันและสัญญาตามกฎหมายดังระบุข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการทั้งหมด ซึ่งคุณได้อ่านและทำความเข้าใจในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการแล้ว คุณยอมรับและตกลงที่จะผูกพันกับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเหล่านี้ โดยท่านยินยอมด้วยกับการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับเรา หรือผู้จัดหาสิ่งของ โดยการรับประกันตามที่ บริษัทได้ระบุไว้

เกี่ยวกับเว็ปไซด์

“เว็ปไซด์” หรือ “ไซด์” รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี เราหรือบุคคลที่เราว่าจ้างเป็นผู้เขียนเนื้อหา และอาจมีเนื้อหา ที่เขียนขึ้นโดยผู้ใช้ เช่น โพสสาธารณะ ทุกๆ สิ่งที่เรานำเสนอในไซด์ ที่อ้างอิงอยู่ในข้อตกลงการให้บริหารนี้ จะเรียกรวมกันว่า “บริการ” ส่วนใหญ่ของสิ่งที่ปรากฏอยู่ในไซด์สามรถเข้าชมได้โดยไม่ต้องสมัครสมาชิก แต่การสั่งซื้อหรือใช้บริการอื่นๆ ท่านจะต้องสมัครสมาชิกในฐานะสมาชิก โปรดอ่าน นโยบายความเป็นส่วนบุคคล เพิ่มเติม

การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงการให้บริการ

เราอาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือ แก้ไขข้อตกลงในการให้บริการนี้ ในเวลาใดก็ตามที่เราเห็นสมควร หากมีการเปลี่ยนแปลง เราจะแจ้งให้ท่านทราบโดย การระบุลงไปในไซด์ว่า ข้อตกลงการให้บริการได้มีการแก้ไข หากท่านไม่เห็นด้วยกับ ข้อตกลงการให้บริหาร ให้ท่านหยุดใช้ ไซด์ หรือสำหรับสมาชิก ให้ท่านยกเลิกการเป็นสมาชิก ทั้งนี้ท่านยังคงสามรถใช้บริการหรือไซด์ต่อไปหลังจาการเปลี่ยนนี้ มีผลใช้บังคับเป็นการแสดงว่าท่านตกลงด้วยกับข้อตกลงใหม่ ทางเราสนับสนุนให้อ่านและทบทวนข้อตกลงการใช้บริการเป็นประจำ เพื่อรักษาสิทธิ์ของตัวท่านเอง

การสมัครสมาชิก

เมื่อท่านสมัครสมาชิกท่านจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ Email และรหัสผ่านของท่าน สิ่งเหล่านี้คือข้มูลการยืนยืนยันตัวตนสำหรับการเข้าสู่ บริการที่มีให้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น

การปฏิเสธความรับผิดและข้อจำกัดความรับผิด

ข้อมูล ข่าวสาร เนื้อหา และความเห็นซึ่งมีอยู่หรือสามารถหาได้ผ่านทางช่องการให้บริการ เป็นข้อมูลที่บริษัทได้พยายามจัดหามาด้วยความระมัดระวัง จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่ามีความน่าเชื่อถือ แต่ทั้งนี้มิได้หมายความว่า บริษัทได้รับรองโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายว่าข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนช่องทางการให้บริการทั้งหมดดังกล่าวนี้ มีความถูกต้องสมบูรณ์และน่าเชื่อถือแต่อย่างใด โดยอาจไม่ถูกต้องหรือมีความผิดพลาดในการพิมพ์ ทั้งนี้ช่องทางการให้บริการ และเนื้อหาที่อยู่ในช่องทางการให้บริการจะได้รับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเป็นระยะ บริษัทและพนักงานของบริษัทไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลใด ๆ ในความเสียหายที่เกิดขึ้น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม จากการใช้เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ซึ่งรวมถึง การที่เนื้อหานั้นไม่ถูกต้อง ผิดพลาด ไม่ครบถ้วน ไม่เป็นไปตามเวลาไม่สมบูรณ์ ถูกลบ ถูกแก้ไข มีข้อบกพร่อง ไม่สามารถแสดงผล หรือความขัดข้องของระบบสื่อสาร

เราไม่ได้ให้การแนะนำทางการแพทย์

ไซต์และบริการนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ ความแข็งแรงและโภชนาการของน้องแมว เป็นการจัดทำเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ความรู้เท่านั้น ท่านจะ ต้องไม่ใช้ข้อมูลนี้เพื่อเป็นการแทนที่หรือทดแทนคำแนะนำ คำวินิจฉัยหรือการรักษาทางการแพทย์ หากท่านมีข้อกังวลหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับ สุขภาพของน้องแมว ท่านจะต้องปรึกษาผู้มีวิชาชีพทางด้านการดูแลหรือสัตวแพทย์ ท่านจะต้องไม่มองข้าม ไม่หลีกเลี่ยงหรือชักช้าในการขอรับคำแนะนำ ทางการแพทย์หรือคำแนะนำที่เกี่ยวกับสุขภาพจาก ผู้มีวิชาชีพทางด้านการดูแลสุขภาพของท่าน อันเนื่องมาจากสิ่งบางอย่างที่ท่านอาจอ่าน จากไซต์นี้ การใช้ข้อมูลใด ๆ ที่มีปรากฏในไซต์นี้เป็นความเสี่ยงของท่านแต่ผู้เดียว ไม่มีอะไรที่ระบุหรือโพสต์ในไซต์นี้หรือปรากฏผ่านบริการใด ๆ มีเจตนาที่จะให้เป็น (และจะต้องไม่เป็นการกระทำเพื่อ) การปฏิบัติทางการแพทย์หรือเพื่อการให้คำปรึกษา การพัฒนาการวิจัยทางการแพทย์ อาจมีผลกับข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ ความแข็งแรงและโภชนาการที่ปรากฏในที่นี้ ไม่มีคำรับรองใด ๆ ที่แสดงว่าข้อมูลที่อยู่ในไซต์นี้จะเป็นข้อมูล ที่เป็นปัจจุบันตลอดเวลา หรือการพัฒนาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาใด ๆ การเข้าถึงหรือใช้ไซต์และบริการของท่านไม่เป็นการก่อให้เกิดความ สัมพันธ์ในฐานะแพทย์/ผู้ป่วย ความลับหรือสิทธิพิเศษ หรือความสัมพันธ์อื่นใดที่ก่อให้เกิดหน้าที่ในส่วนของเราหรือในส่วนของผู้สนับสนุน ของเรา เราไม่ให้คำแนะนำหรือรับรองการทดสอบโดยเฉพาะใด ๆ ผู้มีวิชาชีพทางด้านสุขภาพ กระบวนการความเห็นหรือข้อมูลอื่นใดที่อาจ ปรากฏในไซต์ หากท่านมีความเชื่อถือข้อมูลใด ๆ ที่ปรากฏในไซต์นี้ ลูกจ้างหรือผู้เข้าเยี่ยม ท่านมีความเชื่อถือด้วยความเสี่ยงของตัวท่านเอง

ข้อจำกัดความรับผิด

การสั่งซื้อสินค้าเป็นไปตามความประสงค์และสั่งซึ้อสินค้าด้วยความสมัครใจ ทั้งนี้ผู้ซื้อได้ศึกษาและเข้าใจข้อมูลของสินค้า รวมถึงความเสี่ยงและความผิดพลาดที่อาจจะเกิดจากการใช้สินค้า ซึ่งผู้ซื้อสินค้าไม่ติดใจเอาความทางกฎหมาย หากมีเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้น 

การแก้ไขเยียวยาเพียงอย่างเดียวสำหรับข้อพิพาทใด ๆ ของท่านที่มีกับเรา หรือผู้สนับสนุนของเราคือการยกเลิกการสมัครสมาชิกของท่าน เราไม่รับผิดชอบสำหรับความเสียหายทางตรง, ทางอ้อม เฉพาะ โดยบังเอิญ เป็นผลสืบเนื่องมาจาก หรือค่าเสียหายที่เป็นเยี่ยงอย่าง ที่เกิดขึ้น เงื่อนไขการรับประกันเป็นไปตามที่ได้ระบุอยู่ในหน้าเว็ปไซด์ตามที่บริษัทได้ระบุไว้

เครื่องหมายการค้า การบริการ ลิขสิทธิ์ และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ

บริการของเฟอไลน์ ฟิวเจอร์ แล็บ บรรดาเอกสาร ข้อมูล วัตถุอื่นใด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อความ สคริปต์ รหัส การออกแบบ กราฟิก ภาพถ่าย เสียง วิดีโอ แอพพลิเคชัน คุณลักษณะการโต้ตอบ และเนื้อหาอื่น ๆ ทั้งหมด (“เนื้อหา”) ทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด เป็นของบริษัท ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งต่าง ๆ ที่ได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือกฎหมายสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการ และชื่อทางการค้า ไม่ว่าจะได้รับการรับรองหรือจดทะเบียนแล้วหรือไม่ โดยเนื้อหาทั้งหมดเป็นทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทและบริษัทขอสงวนลิขสิทธิ์ทั้งสิ้น

เพื่อให้คุณใช้บริการและใช้ประโยชน์ของเนื้อหา (เรียกรวมว่า “สิทธิในการเข้าถึง”) แบบส่วนตัว โดยไม่นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์  บริษัทให้สิทธิในการเข้าถึงนี้จะยังคงมีผลไปจนกว่าบริษัททำการยกเลิก โดยเป็นสิทธิที่จำกัด ไม่ผูกขาด และเพิกถอนได้ คุณตกลงและยอมรับว่า คุณจะใช้บริการและเนื้อหาของบริษัทในแบบส่วนตัว โดยไม่นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ สิ่งใด ๆ ที่ปรากฏอยู่ในช่องทางการให้บริการของบริษัท ไม่อาจถูกเปลี่ยนแปลง แก้ไข ทำใหม่ ทำซ้ำ ดาวน์โหลด ส่งผ่าน ไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ หรือโดยวิธีการใด ๆ  หรือใช้ในลักษณะใด ๆ ก็ตามเพื่อวัตถุประสงค์ในทางการค้า

สิทธิในการเข้าถึง

บริษัทสงวนสิทธิในการปรับปรุงหรือแก้ไขช่องทางการให้บริการหรือเนื้อหาใด ๆ บนเว็บไซต์นี้ ในเวลาใด ๆ นอกจากนี้ บริษัทสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ของบุคคลใด หรือจากเลขที่อยู่อินเตอร์เน็ต (IP Address) ใด โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวหรือระบุเหตุผลในการดำเนินการนั้น

การเชื่อมโยงจากเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นอื่นมายังช่องทางการให้บริการของบริษัท

บริษัทมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าในลักษณะใด ๆ กับเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่เชื่อมโยงมายังช่องทางการให้บริการของบริษัท และบริษัทไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงมายังช่องทางการให้บริการของบริษัท หรือต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์เหล่านั้น

การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

คุณรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้กับเฟอไลน์ ฟิวเจอร์ แล็บ โดยผ่านทางเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น ช่องทางการให้บริการ หรือวิธีการอื่นใด เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ และคุณมีสิทธิตามกฎหมายที่จะให้ข้อมูลดังกล่าวไว้กับเฟอไลน์ ฟิวเจอร์ แล็บ โดยเฟอไลน์ ฟิวเจอร์ แล็บสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยได้ภายใต้ขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์ที่กฎหมายอนุญาตไว้ และเฟอไลน์ ฟิวเจอร์ แล็บพิจารณาเห็นว่าเป็นการเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อทั้งเฟอไลน์ ฟิวเจอร์ แล็บและผู้เข้าเยี่ยมชมหรือใช้บริการเว็บไซต์หรือช่องทางบริการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นของเฟอไลน์ ฟิวเจอร์ แล็บ รวมทั้งการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะอยู่ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์ และบริการต่าง ๆ ของเฟอไลน์ ฟิวเจอร์ แล็บ

คุณตกลงและยอมรับว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณทั้งหมดที่เฟอไลน์ ฟิวเจอร์ แล็บรวบรวมได้จากการให้ข้อมูลของคุณ อาจถูกใช้และถูกเปิดเผยต่อบุคคลและเพื่อวัตถุประสงค์ ตามที่ระบุอยู่ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท เช่นแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ บริษัทอาจจะใช้ข้อมูลที่เกี่ยวกับคุณ รวมถึงที่อยู่ไอพี (IP Address) ชื่อ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ ที่อยู่ทางอีเมล์ (E-mail) ของคุณและข้อมูลการใช้เว็บไซต์ เพื่อดำเนินธุรกิจและการตลาดของเฟอไลน์ ฟิวเจอร์ แล็บ

ในบางกรณีที่คุณประสงค์จะใช้บริการบางประเภทที่ดำเนินการผ่านเว็บไซต์หรือช่องทางบริการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นของเฟอไลน์ ฟิวเจอร์ แล็บ คุณอาจต้องให้ข้อมูลส่วนตัวที่จำเป็นต่อการให้บริการดังกล่าว ตัวอย่างของการดำเนินการที่ผู้ใช้ต้องแจ้งข้อมูลส่วนตัว เช่น การเปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุน การลงทะเบียนสัมมนา ขอความช่วยเหลือในการใช้บริการ หรือการบอกรับเป็นสมาชิกข่าวสารออนไลน์ เป็นต้น

การสมัครใช้บริการหรือการให้ข้อมูลใด ๆ ผ่านเว็บไซต์และช่องทางบริการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น เป็นการแสดงว่าคุณได้อ่าน และตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุนี้ และเพื่อเป็นการแสดงว่า คุณต้องการที่จะลงทะเบียนไว้กับเฟอไลน์ ฟิวเจอร์ แล็บ และต้องการที่จะได้รับทราบข้อมูลต่าง ๆ จากเฟอไลน์ ฟิวเจอร์ แล็บ ซึ่งการให้ข้อมูลดังกล่าวของคุณจะถือว่า คุณได้ทำการลงทะเบียนกับเฟอไลน์ ฟิวเจอร์ แล็บ โดยคุณจะเป็นบุคคลผู้มีสิทธิ์ในการที่จะได้รับทราบข้อมูลอันเป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการจากเฟอไลน์ ฟิวเจอร์ แล็บ

คุณสามารถดูรายละเอียดอื่น ๆ และสิทธิของคุณได้จากนโยบายความเป็นส่วนตัวในเว็บไซต์ของเฟอไลน์ ฟิวเจอร์ แล็บโดยคุณสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายการใช้คุกกี้

การบอกเลิกสัญญา ข้อจำกัดในการเข้าสู่ข้อมูล และข้อห้ามการใช้งาน

บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจในการบอกเลิกสัญญานี้ หรือการยกเลิกการให้เข้าสู่ข้อมูลไม่ว่าบางส่วน หรือทั้งหมดของช่องทางการให้บริการ รวมทั้งบริการที่เกี่ยวข้องในส่วนใด ๆ ของช่องทางการให้บริการของบริษัท ทั้งนี้การบอกเลิก หรือยกเลิกดังกล่าว บริษัทจะสามารถกระทำเมื่อใดก็ได้โดยไม่จำต้องมีสาเหตุของการบอกเลิกหรือยกเลิกนั้นและไม่จำต้องมีการแจ้งถึงการบอกเลิก และยกเลิกด้วย

คุณจะต้องไม่ใช้ช่องทางการให้บริการของบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายหรือต้องห้ามตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเหล่านี้ คุณจะไม่ใช้ช่องทางการให้บริการของเฟอไลน์ ฟิวเจอร์ แล็บในลักษณะใด ๆ ก็ตามซึ่งสามารถทำให้เกิดความเสียหาย ทำให้ไร้ซึ่งความสามารถ หรือทำให้ช่องทางการให้บริการของบริษัทหรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อ กับช่องทางการให้บริการของบริษัทต้องเสียหาย หรือทำให้เกิดการรบกวนการใช้งานช่องทางการให้บริการของบริษัทของบุคคลอื่นใด คุณจะต้องไม่พยายามเข้าช่องทางการให้บริการของบริษัท รายการธุรกรรมหรือระบบคอมพิวเตอร์ใด ๆ หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับช่องทางการให้บริการของบริษัทโดยปราศจากอำนาจไม่ว่าด้วยวิธีการเจาะฐานข้อมูล (hacking) ทำลายรหัสลับส่วนตัว (password mining) หรือวิธีการอื่นใด

กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้อยู่ภายใต้บังคับและตีความตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย โดยมิต้องคำนึงถึงหลักแห่งการขัดกันของกฎหมาย คุณตกลงว่าความสัมพันธ์ที่มีอยู่ระหว่างคุณ กับบริษัทอันเป็นผลมาจากการทำข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้หรือการใช้เว็บไซต์และช่องทางการให้บริการของเฟอไลน์ ฟิวเจอร์ แล็บ ไม่เป็นกิจการร่วมค้า หุ้นส่วน การว่าจ้างหรือกิจการตัวแทนระหว่างคุณ กับเฟอไลน์ ฟิวเจอร์ แล็บแต่อย่างใดทั้งสิ้น

คำเตือน

ผู้ที่สนใจสินค้าและแนวทางการรักษาใช้ข้อมูลที่ปรากฏบนช่องทางการให้บริการของเฟอไลน์ ฟิวเจอร์ แล็บเป็นข้อมูลเบื้องต้น และควรศึกษาข้อ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถขอข้อมูลโครงการ และสอบถามรายละเอียดได้ที่เฟอไลน์ ฟิวเจอร์ แล็บ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน หรือตัวแทนที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนควรตระหนักถึงความเสี่ยงและความเป็นไปได้ที่จะได้รับเงินลงทุนคืน ซึ่งอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าจำนวนเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้

bottom of page